Alle verspreidvormen
Scherpe tarieven
Eenvoudig bestellen
Snel laten verspreiden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Foldervisie

Algemene voorwaarden van Foldervisie

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Adressenbestand: het door of in opdracht van opdrachtgever opgemaakte en aan FOLDERVISIE voor bezorging ter beschikking gestelde bestand met adresgegevens van geadresseerden;

Afgiftelocatie: de tussen FOLDERVISIE en opdrachtgever overeengekomen locatie waar de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen dienen te worden afgeleverd door de opdrachtgever of indien geen locatie is overeengekomen, de locatie waar FOLDERVISIE postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen in ontvangst neemt;

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Europese verordening die gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;

Bestelling(en): de opdracht(en) van de opdrachtgever aan FOLDERVISIE om een bepaalde dienst dan wel goed te leveren/aan te schaffen;

Bezorgdag(en): de door FOLDERVISIE vastgestelde dag(en) per week waarop postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen door verspreider bezorgd worden;

Bezorging: het geheel van handelingen dat tegen vergoeding wordt verricht teneinde postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen te bezorgen;

Geadresseerde: de op de postzending en/of bij de postzending behorende documenten vermelde persoon of organisatie en/of postadres aan wie respectievelijk waar de postzending moet worden afgeleverd;

Homogeen: producten die qua uiterlijk, inhoud en gewicht volledig aan elkaar gelijk zijn;

FOLDERVISIE: in deze algemene voorwaarden wordt met FOLDERVISIE bedoeld: kantoorhoudende te Opmeer, handelend onder Kamer van Koophandel nummer 37124234;

Huis-aan-huis verspreiding: de bezorging van ongeadresseerde zendingen door een verspreider in Nederland. De verspreiding geschiedt binnen een nader overeengekomen gebied ‘huis-aan-huis’, dat wil zeggen volgens afspraak op alle afgiftepunten of op uitsluitend particuliere afgiftepunten binnen het overeengekomen gebied. Voor verspreiding buiten Nederland van ongeadresseerde zendingen gelden andere of aanvullende voorwaarden. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar;

Indicia: aanduidingen op een poststuk (in tegenstelling tot een zelfklevende postzegel) waaruit blijkt dat verzendkosten vooruitbetaald zijn door de afzender;

Offerte: opgave van prijs en leveringscondities voor een order of project van een opdrachtgever;

Ongeadresseerde zendingen: een partij homogene, enkelvoudige folders, monsters of goederen, waarop geen bestemmingsadres is vermeld en waarop geen frankering of frankeeraanduiding is aangebracht;

Orderbevestiging: het door FOLDERVISIE opgemaakte document, waarop ordergegevens worden weergegeven met betrekking tot de door de opdrachtgever voor bezorging aangeboden postzendingen, ongeadresseerde zendingen of enige ander vorm van verwerking;

Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met FOLDERVISIE een overeenkomst heeft gesloten tot bezorging van postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen FOLDERVISIE en opdrachtgever tot stand komt, op welke wijze dan ook, en elke wijziging of aanvulling daarop alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Postadres: het adres of postbusnummer (inclusief postcode en woonplaats) van geadresseerde, zoals aangeleverd door opdrachtgever;

Postaanleveringsformulier (PAF): het bij de postzending behorende document, waarop door opdrachtgever gegevens worden weergegeven met betrekking tot de door de opdrachtgever voor bezorging aangeboden postzending;

Postwet: Postwet van 25 maart 2009, houdende herziening van de wetgeving met betrekking tot de uitvoering van de postdienst;

Postzendingen: een partij geadresseerde bescheiden/schriftelijke mededelingen, al dan niet verpakt, met uitzondering van die welke uitsluitend vervoerd mogen worden door de houder van de concessie als bedoeld in artikel 2a en 2b, eerste lid, van de postwet;

Sorteercode: de door verspreider gebruikte code, welke voor de bezorging van belang zijnde gegevens bevat en welke wordt weergegeven onder de adresgegevens;

Verspreidingsgebied: een nader overeen te komen gebied, waarbij op alle afgiftepunten binnen het overeengekomen gebied, exclusief de afgiftepunten waarbij is aangegeven dat ongeadresseerde zendingen niet gewenst zijn, geleverd wordt;

Verspreider: draagt zorg voor de verspreiding van postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van FOLDERVISIE voor geadresseerde postzendingen en/of ongeadresseerde huis-aan-huis verspreidingen binnen Nederland alsook alle landen binnen de EU (Europese Unie) in de ruimste zin van het woord, alsmede op alle overeenkomsten. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door FOLDERVISIE uitdrukkelijk en schriftelijk zijn onderschreven.

2.2 FOLDERVISIE is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze algemene voorwaarden aan te passen en opnieuw vast te stellen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze voorwaarden van toepassing.

2.3 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FOLDERVISIE, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.

2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen, gehanteerd door opdrachtgever, wordt door FOLDERVISIE uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.

2.6 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. FOLDERVISIE en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.7 Door het enkel plaatsen van een opdracht en/of de inontvangstneming van de door FOLDERVISIE afgeleverde goederen en/of verrichtte werkzaamheden, aanvaardt de ontvangende partij de algemene voorwaarden als Opdrachtgever en worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van de overeenkomst uit te maken zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door FOLDERVISIE of Opdrachtgever nodig is.

Artikel 3 – Aanbieding en offertes

3.1 Alle (mondelinge of schriftelijke) offertes van FOLDERVISIE zijn vrijblijvend en niet bindend, en geldig gedurende 30 dagen, tenzij van tevoren schriftelijk een termijn voor aanvaarding respectievelijk geldigheid is overeengekomen. Acceptatieverklaringen en alle bestellingen dienen, schriftelijk dan wel elektronisch, te worden bevestigd, tenzij anders in de offerte aangegeven. FOLDERVISIE is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door FOLDERVISIE en opdrachtgever geschiedt.

3.2 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is FOLDERVISIE daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. De opdrachtgever kan zich niet op de offerte beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de door hem verstrekte gegevens (bijvoorbeeld met betrekking tot de aard, de kwaliteit, het aantal, het formaat, het gewicht of de inhoud van de zendingen) niet juist of onvolledig zijn. In dat geval behoudt FOLDERVISIE zich het recht voor de uitvoering van de opdracht te staken of op te schorten, dan wel de opdracht uit te voeren tegen een prijs, die in overeenstemming is met de werkelijk gebleken gegevens, tot betaling waarvan de opdrachtgever dan verplicht is. Indien mogelijk zal FOLDERVISIE over het staken of opschorten van de verspreiding dan wel over van de offerte afwijkende factuurbedragen overleg met de opdrachtgever voeren.

3.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om na het verstrekken van de in lid 2 genoemde informatie het product te wijzigen of toevoegingen te maken zonder schriftelijke toestemming van FOLDERVISIE. Hiervoor gelden eveneens speciale tarieven en welke op aanvraag worden verstrekt.

3.4 Indien FOLDERVISIE en opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaan, vervangt deze alle eerdere voorstellen, correspondentie of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht FOLDERVISIE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 FOLDERVISIE kan niet worden gehouden aan eventuele druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes of prijsopgaven.

3.7 Indien er sprake is van verschil in interpretatie van de inhoud van de offerte of andere informatiedragers is de uitleg van FOLDERVISIE bindend.

3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.9 De inhoud van de door FOLDERVISIE aan een opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging (inclusief opgave van de aantallen) geldt als volledig en juist, tenzij de opdrachtgever direct, althans uiterlijk 10 werkdagen vóór de week waarin de aanvang van de overeengekomen verspreidtermijn valt, schriftelijk tegen de opdrachtbevestiging (c.q. de opgegeven aantallen) protesteert. Wijzigingen in de opdrachtbevestiging gelden uitsluitend indien deze door FOLDERVISIE schriftelijk zijn bevestigd.

3.10 In geval van een mondelinge acceptatie van de offerte of mondelinge wijzigingen betreffende de opdracht door de opdrachtgever is FOLDERVISIE niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de uitvoering van de verspreidopdracht.

Artikel 4 – Aanlevering ongeadresseerde zendingen

4.1 De ongeadresseerde zendingen dienen, vergezeld van vrachtbrief dan wel begeleidingsbon, tijdig franco te worden aangeleverd aan het adres van de centrale expeditie van FOLDERVISIE en/of een door FOLDERVISIE aan te wijzen depot(s). Bij niet-franco levering heeft FOLDERVISIE het recht deze te weigeren dan wel betaalde vrachtkosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen, zulks ter vrije keuze van FOLDERVISIE. FOLDERVISIE aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien de vrachtbrief/begeleidingsbon niet door FOLDERVISIE of de door haar aangewezen derde is afgetekend. FOLDERVISIE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een verschil tussen aangeleverde en overeengekomen hoeveelheid; de door opdrachtgever aangegeven hoeveelheden neemt FOLDERVISIE als juist aan. Alle te verspreiden materialen dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, tenminste 5 werkdagen voor de week van verspreiding in het bezit te zijn van FOLDERVISIE dan wel de door FOLDERVISIE aangewezen derde. Te verspreiden drukwerken dienen gebundeld in handzame pakken van gelijke inhoud te worden aangeleverd. De hoeveelheid per pak dient duidelijk op de buitenzijde te worden vermeld. Ingeval drukwerken anders dan hiervoor bepaald worden aangeleverd, behoudt FOLDERVISIE zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen c.q. de ongeadresseerde zendingen te weigeren.

4.2 Indien de te verspreiden zendingen minder dan 5 werkdagen voor de week van verspreiding op de overeengekomen plaats worden afgegeven en FOLDERVISIE er niettemin toch in slaagt de bestelling uit te voeren, zullen alle bijkomende kosten, door de laattijdige aanlevering veroorzaakt, integraal ten laste van de opdrachtgever komen.

4.3 Bij de aanlevering van de ongeadresseerde zendingen zal opdrachtgever een aanleveringsformulier afgeven en ondertekenen. Degene die namens de opdrachtgever het aanleveringsformulier afgeeft en ondertekent, wordt geacht de opdrachtgever te vertegenwoordigen.

4.4 FOLDERVISIE neemt de door de opdrachtgever aangegeven hoeveelheden als juist aan en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een verschil tussen afgeleverde en overeengekomen hoeveelheid.

4.5 Opdrachtgever zal uiterlijk op het in de overeenkomst of geaccepteerde offerte aangegeven tijdstip de adresgegevens of postcodes of plaatsen op de door FOLDERVISIE aangegeven wijze ter beschikking stellen aan FOLDERVISIE.

4.6 Edities, naam en/of adreswissels dienen per indruk gescheiden aangeleverd te worden. De naam en het adres van de filiaalhouder (dealer) dient zichtbaar te zijn vermeld op de boven- c.q. onderzijde van elk pak en op het drukwerk.

4.7 De opdrachtgever dient rekening te houden bij de aanlevering van de te verspreiden producten extra te leveren in verband met inschiet en mogelijk beschadigde producten.

4.8 Ingeval de omvang van het verspreidgebied wijzigt en daarmee de aantallen genoemd in een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst wijzigen, dan behoudt FOLDERVISIE zich het recht voor met voorafgaande kennisgeving, doch zonder toestemming van de opdrachtgever overeenkomstig de wijzigingen in rekening te brengen tegen de daarvoor alsdan geldende tarieven en is de opdrachtgever verplicht tot betaling daarvan.

4.9 Bij acceptatie van de offerte dient de opdrachtgever op verzoek van FOLDERVISIE zo spoedig mogelijk voorafgaand aan de verspreiding een monster of drukwerkmodel van het te verspreiden product op te sturen naar FOLDERVISIE, deze dienen uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de verspreiding te zijn ontvangen.

4.10 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, kan geen aanspraak worden gemaakt op exclusieve verspreiding van drukwerken, voorwerpen of monsters. Voor exclusieve verspreidingen worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, per opdracht nadere voorwaarden vastgesteld en gelden aparte tarieven.

Artikel 5 – Aanlevering postzendingen

5.1 Het te verspreiden materiaal dient, vergezeld van vrachtbrief dan wel begeleidingsbon, tijdig franco te worden aangeleverd aan het adres van de centrale expeditie van FOLDERVISIE en/of een door FOLDERVISIE aan te wijzen depot(s). Bij niet-franco levering heeft FOLDERVISIE het recht deze te weigeren dan wel betaalde vrachtkosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen, zulks ter vrije keuze van FOLDERVISIE. FOLDERVISIE aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien de vrachtbrief/ begeleidingsbon niet door FOLDERVISIE of de door haar aangewezen derde is afgetekend.

5.2 Bij de aanlevering van de postzendingen zal opdrachtgever een postaanleveringsformulier afgeven en ondertekenen. Degene die namens de opdrachtgever het postaanleveringsformulier afgeeft en ondertekent, wordt geacht de opdrachtgever te vertegenwoordigen. Tevens zal opdrachtgever bij de aanlevering van de postzendingen op verzoek drie blanco voorbeeldexemplaren van de postzendingen overhandigen.

5.3 Opdrachtgever zal uiterlijk op het in de overeenkomst aangegeven tijdstip het adressenbestand op de door FOLDERVISIE aangegeven wijze ter beschikking stellen aan FOLDERVISIE.

Artikel 6 – Bezorging van de post- en ongeadresseerde zendingen

6.1 Voor zover mogelijk en uitsluitend vóór het moment dat de aangeboden postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen door FOLDERVISIE worden verwerkt, kan opdrachtgever de zendingen terugvragen. FOLDERVISIE zal hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Opdrachtgever blijft evenwel de vergoeding voor de bezorging verschuldigd.

6.2 Postzendingen bestemd voor geadresseerden in ziekenhuizen, bejaardentehuizen, kazernes, legerplaatsen, recreatieterreinen en andere panden en complexen waar de geadresseerde geen eigen voor het publiek toegankelijke brievenbus heeft, worden in de gemeenschappelijke brievenbus afgeleverd, dan wel afgegeven aan de daartoe aangewezen persoon of, bij gebreke van een aangewezen persoon, aan de beheerder van het complex. Indien de toegang tot dergelijke afleverplaatsen onmogelijk is zullen de postzendingen als onbestelbaar worden aangemerkt en is het bepaalde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

6.3 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FOLDERVISIE bijsluiters e.d. in de te verspreiden drukwerken te stoppen of daaraan toe te voegen. Hiervoor gelden eveneens speciale tarieven welke op aanvraag worden verstrekt.

6.4 Indien FOLDERVISIE op grond van wet- of regelgeving of rechterlijke uitspraak gehouden is een postzending aan een ander dan geadresseerde te bezorgen, zal FOLDERVISIE de postzending aan die ander bezorgen.

6.5 FOLDERVISIE spant zich in om een zo optimaal mogelijke verspreidkwaliteit van een huis-aan-huis verspreiding te realiseren. Ondanks de inspanningen die FOLDERVISIE neemt om een zo optimaal mogelijke verspreiding te realiseren, verleent FOLDERVISIE geen garanties met betrekking tot de volledige uitvoering van de huis-aan-huis verspreidingsopdracht. In geval van een niet volledige uitvoering van de verspreidingsopdracht, heeft opdrachtgever geen recht op teruggave en/of waarde van het niet verspreidde drukwerk. Indien de juistheid van de klacht vastgesteld moet worden, refereert FOLDERVISIE aan de uitkomsten van een onderzoek naar drukwerken met een hoge waardering respectievelijk leesbereik, die tezamen met het drukwerk van de opdrachtgever in dezelfde verspreidingstermijn zijn verspreid.

6.6 De in de overeenkomst genoemde verspreidingstermijnen worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, behoudens ingeval een eventueel genoemde verspreidingstermijn uitdrukkelijk, schriftelijk en door FOLDERVISIE kenbaar als fataal is benoemd.

6.7 FOLDERVISIE spant zich in om zich zoveel mogelijk aan de verspreidingstermijnen te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een voortijdige verspreiding of een overschrijding van de verspreidingstermijn, of een verschuiving, wel al dan niet als gevolg van nationale of lokale feestdagen. Een zodanige voortijdige verspreiding of overschrijding van de verspreidingstermijn verplicht FOLDERVISIE niet tot enige vergoeding, noch geeft zij opdrachtgever het recht betaling van facturen op te schorten, dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren.

6.8 Verspreidingstermijnen gelden slechts indien de te verspreiden materialen tijdig op het overeengekomen tijdstip in het bezit zijn van FOLDERVISIE en/of een tijdige levering op een door FOLDERVISIE aangegeven depot van een verspreider. In geval van niet tijdige aanlevering van het te verspreiden materiaal is opdrachtgever gehouden een nieuwe verspreidingstermijn vast te stellen met inachtneming van de op dat moment voor FOLDERVISIE bestaande mogelijkheden tot uitvoering van de opdracht. Alle kosten die voortvloeien uit de niet-tijdige aanlevering door opdrachtgever van de te verspreiden materialen komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.9 FOLDERVISIE behoudt zich het recht voor om van de overeengekomen termijn af te wijken indien er sprake is van overmacht of verzuim van de opdrachtgever jegens FOLDERVISIE

6.10 Reclames en klachten t.a.v. een huis-aan-huis verspreiding dienen uiterlijk 3 werkdagen na de laatste overeengekomen verspreidingsdag schriftelijk te worden gemeld. Reclames en klachten worden enkel in behandeling genomen indien voorzien van postcode, huisnummer en eventuele toevoeging(en). Reclames en klachten geven opdrachtgever niet het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Reclames en klachten kunnen niet worden aanvaard voor alle in onderstaande punten voorkomende situaties voor huis-aan-huis verspreidingen mits anders overeengekomen met opdrachtgever:

 • woonwagens of woonschepen;
 • huizen zonder brievenbus of waar voor meerdere gezinnen slechts een brievenbus aanwezig is;
 • woonhuizen of winkelcentra, waar de toegang tot de brievenbus is afgesloten;
 • wijken of straten waarin huizen gelegen zijn waar eenieder vrijelijk over drukwerk kan beschikken;
 • pensions, drankgelegenheden, winkels, hotels en industrieterreinen;
 • sanatoria, ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingstehuizen;
 • “nieuwe” gebouwen zonder huisnummer
 • kampeerterreinen, campings waar één of twee adressen in een straat als niet-ontvangen worden opgegeven en het blijkt, bij controle, dat de rest van de straat wel is voorzien;
 • wanneer blijkt dat een inwonende de klachtgever is en de hoofdbewoner het drukwerk wel heeft ontvangen;
 • waar het voor een bezorger om welke reden dan ook bezwaarlijk en/of gevaarlijk is zich te begeven;
 • adressen welke middels een antireclame sticker te kennen hebben gegeven geen drukwerk te willen ontvangen.

6.11 De kosten van een tegenonderzoek, veroorzaakt door een ongegronde klacht, vallen ten laste van de opdrachtgever.

6.12 De verspreiding van (on)geadresseerde zendingen geschiedt op maandag tot en met zondag en kan gelijktijdig met de verspreiding van andere (on)geadresseerde zendingen plaatsvinden, tenzij schriftelijk met de opdrachtgever anders is overeengekomen.

6.13 Overeengekomen periodes of data van verspreiding gelden slechts indien en voor zover de te verspreiden zendingen op het overeengekomen tijdstip, in het overeengekomen aantal en volgens de afgesproken aanlevercriteria bij FOLDERVISIE of FOLDERVISIE aan te wijzen depot(s) aanwezig zijn. Kosten ten gevolge van vertraagde of onjuiste aanlevering, door FOLDERVISIE gemaakt teneinde een overeengekomen periode of datum van verspreiding te kunnen realiseren, komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien mogelijk zal FOLDERVISIE hierover vooraf overleg voeren met de opdrachtgever.

6.14 FOLDERVISIE is in voorkomende gevallen gerechtigd de periode of datum van verspreiding van vertraagd of onjuist aangeleverde zendingen opnieuw vast te stellen. Indien de opdrachtgever deswege gebruik maakt van zijn recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren, is artikel 9 van toepassing.

6.15 FOLDERVISIE behoudt zich het recht voor in verband met capaciteitspieken in bepaalde begrensde periodes beperkt of geen zendingen te verspreiden. Hiertoe behoren in ieder geval de laatste vier weken van het jaar tot en met de eerste week van januari van het nieuwe jaar. Indien de opdrachtgever prijs stelt op uitvoering van een opdracht tot (on)geadresseerde verspreiding in een begrensde periode, en FOLDERVISIE zo’n opdracht dan aanvaardt, kan het zijn dat de opdrachtgever een toeslag verschuldigd is boven het gebruikelijke tarief.

Artikel 7 – Retourpost

7.1 Retourpost van geadresseerden zelf wordt door hen meestal (“retour afzender”) geretourneerd via de brievenbussen van PostNL. Op 1 januari 2006 is een branche brede regeling gestart rond het verwerken van retourzendingen die door ontvangers in de PostNL (straat)brievenbussen worden gedeponeerd. Deelname aan deze regeling geldt voor alle volumes bezorgd door alternatieve postbezorgers. PostNL bezorgt deze retourstukken rechtstreeks aan het op het poststuk aangegeven retouradres.

7.2 De ‘onbestelbare post’, post die door verspreider om diverse redenen niet bezorgd kan worden, wordt digitaal dan wel fysiek geretourneerd, afhankelijk van het gekozen bezorgnetwerk. Digitaal retourneren houdt in dat FOLDERVISIE alle postretouren digitaal verwerkt en met reden van retour in een database plaatst. Deze database wordt via e-mail naar de klant verstuurd. FOLDERVISIE draagt tevens zorg voor de fysieke vernietiging van deze onbestelbare postretouren. Wanneer fysieke retouren gewenst zijn dient de opdrachtgever dit bij het plaatsen van de opdracht per e-mail aan te geven.

Artikel 8 – Zendingen en opdrachten buitenland

8.1 Bij zendingen bestemd voor het buitenland gelden in het algemeen dezelfde regels als hiervoor aangegeven voor binnenlandse zendingen/materiaal.

8.2 Voor opdrachten ter uitvoering van zendingen/materiaal in het buitenland kan FOLDERVISIE generlei aansprakelijkheid aanvaarden.

8.3 FOLDERVISIE kan geen zekerheid en/of garanties geven over de overeenkomstduur en het tijdstip van aflevering van zendingen met een buitenlandse bestemming.

8.4 Bij opdrachten voor het buitenland wordt het verschuldigde bedrag bepaald door onder andere het soort zending, het gewicht, de (volume) maten, het land van bestemming en de eventuele aanvullende diensten, die worden verlangd.

8.5 Op al het internationale vervoer van zendingen/materiaal is van toepassing:

 • voor wegvervoer het CMR-verdrag;
 • voor luchtvervoer de Warschau Conventie;
 • alles wat hier niet onder wordt geregeld, valt onder de wetgeving van het betreffende land.

8.6 Douane: zendingen waarop accijnzen, belasting of invoerrechten worden geheven of zendingen welke met een vergunning moeten worden ingevoerd, kunnen vertraging oplopen en/of met extra kosten worden belast.

8.7 Het is verplicht bij pakketvervoer naar niet EG-landen, met uitzondering van Zwitserland, een originele handelsfactuur mee te zenden, waarop de vereiste informatie vermeld staat (informatie FOLDERVISIE).

8.8 Voor goederen zonder handelswaarde waarbij geen handelsfactuur zal worden verzonden, is een pro forma factuur een vereiste. Deze pro forma factuur moet dezelfde vereiste informatie bevatten als de hiervoor genoemde handelsfactuur.

8.9 Opdrachtgever blijft altijd aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit het niet betalen door de geadresseerde van invoerrechten en BTW alsmede de kosten voor het retour zenden van de goederen. Opdrachtgever is verplicht FOLDERVISIE de schade te vergoeden die zij lijdt doordat, door welke oorzaak dan ook, documenten, bijvoorbeeld T-documenten, niet (tijdig) kunnen worden gezuiverd, of vanwege andere omstandigheden, waaruit verplichtingen tot betaling van douanerechten en/of accijnzen ter zake van de ten vervoer aangeboden goederen/materiaal voor FOLDERVISIE ontstaan, en FOLDERVISIE te dier zake derhalve volledig te vrijwaren.

8.10 Bij acceptatie van de offerte, voor ongeadresseerde verzendingen, dient de opdrachtgever op verzoek van FOLDERVISIE ten alle tijden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de verspreiding monsters of drukwerkmodellen aan FOLDERVISIE ter beschikking te stellen, dit ten behoeve van administratieve verwerking in de diverse landen.

Artikel 9 – Tarieven en vergoedingen

9.1 Opdrachtgever is voor de bezorging de in de overeenkomst opgenomen vergoeding verschuldigd.

9.2 Alle door FOLDERVISIE bevestigde prijzen gelden voor zover de gewichten, formaten, etc., overeenkomen met die van de geleverde artikelen c.q. drukwerk. Ingeval afwijkingen in de genoemde formaten, gewichten, etc., worden geconstateerd, dan wel bij de bewerking van het materiaal moeilijkheden ontstaan, is FOLDERVISIE gerechtigd naast het treffen van voorzieningen daarvoor een toeslag in rekening te brengen zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever. Mogelijke retourvracht alsmede emballage komen voor rekening van de opdrachtgever.

9.3 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst de prijzen voor de realisering van de overeenkomst een verhoging ondergaan, voordat FOLDERVISIE haar opdracht (geheel) heeft uitgevoerd, is FOLDERVISIE gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

9.4 De voor de bezorging verschuldigde vergoedingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zullen jaarlijks worden aangepast met een percentage gelijk aan het in dat betreffende jaar door het NEA Transportonderzoek en -opleiding vastgestelde percentage waarmee de kosten voor binnenlands vrachtautovervoer zijn gestegen.

9.5 Bij langer lopende overeenkomsten (duurovereenkomsten) heeft FOLDERVISIE het recht om alle prijzen met ingang van ieder kalenderjaar aan te passen met een percentage gelijk aan het door het NEA Transportonderzoek en -opleiding vastgestelde percentage waarmee de kosten voor binnenlands vrachtautovervoer zijn gestegen.

9.6 In geval van maatregelen van overheidswege, welke prijsverhogend werken, en waaronder doch niet uitsluitend te verstaan: tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, douanetarieven, lonen, sociale lasten, of waardedaling/-stijging van de Nederlandse en/of buitenlandse valuta, is FOLDERVISIE gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen.

9.7 Behoudens voor zover anders overeengekomen of vermeld, zijn de door FOLDERVISIE gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Daarnaast zijn de door FOLDERVISIE gehanteerde tarieven exclusief opslagen voor het fysiek retoursturen van de onbestelbare post dan wel surplus aan ongeadresseerde zendingen.

9.8 Indien de volledige opdracht dan wel restanten op verzoek van de opdrachtgever worden geretourneerd, worden deze voor rekening van de opdrachtgever getransporteerd naar de door de opdrachtgever aangegeven plaats. Voor materialen van opdrachtgever, welke langer dan één week bij FOLDERVISIE zijn opgeslagen, wordt aan de opdrachtgever een bedrag voor opslag in rekening gebracht. Dit bedrag wordt berekend per palletplaats per week.

9.9 Ingeval van annulering of het doorschuiven van de opdracht binnen 14 dagen voor de overeengekomen begindatum is FOLDERVISIE gerechtigd naast de gemaakte kosten ter uitvoering van de opdracht tot maximaal 100% van het te facturen bedrag in rekening te brengen.

9.10 Verzoek tot stopzetting vanwege de klant kan onder geen enkel beding nog gegarandeerd worden, wanneer de te verspreiden materialen reeds in het verwerkingsproces zijn opgenomen of aan de individuele bezorgers werden toevertrouwd.

9.11 Annulering van een duurovereenkomst, of beperking van de in zo’n overeenkomst afgesproken omvang van de verspreidwerkzaamheden, zal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht conform de hiervoor beschreven regels ter zake de annulering van een (individuele) opdracht.

9.12 Tijdens de looptijd van de overeenkomst is FOLDERVISIE te allen tijde gerechtigd de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, product specifieke voorwaarden, brochures en/of regelingen en tarieven te wijzigen. Indien FOLDERVISIE hiertoe overgaat, zal zij de opdrachtgever tenminste 30 dagen voor inwerkingtreding van voornoemde wijzigingen op de hoogte stellen door een algemene kennisgeving en/of door een mededeling daarvan aan de opdrachtgever.

9.13 Voor ongeadresseerde verspreiding van drukwerk in gemeenten waar de JA-sticker wordt ingevoerd kunnen afwijkende condities en tarieven gelden. In overleg met Opdrachtgever zal mogelijk een aanvulling worden gegeven op de overeenkomst met als doel tot een oplossing te komen waar beide partijen achter staan. Eerder verstrekte tarieven voor verspreiding in dergelijke gemeenten komen te vervallen bij de introductie van de JA sticker.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Opdrachtgever zal de verschuldigde bedragen uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de verspreiding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, betalen aan FOLDERVISIE. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door FOLDERVISIE aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schort de betalingsverplichting niet op.

10.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen, dan wel de schriftelijk overeengekomen termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 8% per maand, of per gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Deze verschuldigde rente blijft van toepassing ook ingeval een betalingsregeling wordt overeengekomen.

10.3 FOLDERVISIE is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling van een factuurbedrag dan wel enig andere financiële zekerheid te verlangen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.

10.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag, schuldsanering of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van FOLDERVISIE op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10.5 Bij niet-tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaat, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 30 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van 250,- euro.

10.6 Indien enige betalingstermijn wordt overschreden, is FOLDERVISIE gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van FOLDERVISIE op schadevergoeding en zonder jegens opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10.7 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van FOLDERVISIE daartoe aanleiding geeft, is FOLDERVISIE gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door FOLDERVISIE te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen dan wel het voorschot te betalen, is FOLDERVISIE gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de bezorging onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan FOLDERVISIE verschuldigd is, direct opeisbaar.

10.8 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.9 Facturatie via tussenpersonen (Grafische Afwerkers, DM-bureaus, Reclamebureaus, etc.) is mogelijk. In dit geval zal er door FOLDERVISIE een garantstelling worden opgesteld voor de oorspronkelijke opdrachtgever waarin deze verklaart garant te staan voor betaling indien de tussenpersoon niet aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet.

10.10 De opdrachtgever is niet bevoegd zijn betalingsverplichting op te schorten dan wel deze te verrekenen.

10.11 FOLDERVISIE stelt de facturen op met voorbehoud van eventuele vergissingen. FOLDERVISIE kan na ontvangst van de facturen door de opdrachtgever een nieuwe, gecorrigeerde factuur opstellen. Vier weken na aankomst van de factuur bij de opdrachtgever geldt deze als goedgekeurd, tenzij de factuur binnen deze termijn schriftelijk met vermelding van de afgekeurde factuurpositie ten overstaan FOLDERVISIE wordt afgekeurd. Na afloop van de vierwekentermijn is wijziging van de factuur uitgesloten. Dit geldt ook voor gewenste wijzigingen van de factuurontvanger of het factuuradres. De termijn van vier weken doet geen afbreuk aan de verplichting tot betaling.

Artikel 11 – Bescherming van persoonsgegevens; adressenbestand

11.1 Voor zover het adressenbestand persoonsgegevens bevat in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geldt opdrachtgever als ‘verantwoordelijke’ en FOLDERVISIE als ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). FOLDERVISIE heeft als verwerker geen zelfstandige zeggenschap over de persoonsgegevens die door haar worden verwerkt. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens uit het adressenbestand en zal deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken.

11.2 FOLDERVISIE zal persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken. FOLDERVISIE verplicht zich om persoonsgegevens die FOLDERVISIE bekend worden bij de uitvoering van de overeenkomst, dan wel anderszins bekend worden bij de bezorging van de postzendingen, niet aan derden bekend te maken, tenzij FOLDERVISIE hiertoe verplicht is op grond van wet- of andere regelgeving.

11.3 Tenzij uitdrukkelijk anders met opdrachtgever overeengekomen, zal FOLDERVISIE de gegevens uit het adressenbestand uitsluitend gebruiken ter uitvoering van de overeenkomst, waaronder ten behoeve van de (bewaking van de kwaliteit van de) bezorging. Het adressenbestand zal na gebruik als hierboven omschreven zo spoedig mogelijk dan wel op eerste verzoek van de opdrachtgever door FOLDERVISIE worden vernietigd.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart FOLDERVISIE, behoudens opzet en/of grove schuld van FOLDERVISIE, voor alle aanspraken die jegens FOLDERVISIE worden ingesteld wegens schending van het gestelde bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

11.5 FOLDERVISIE is als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever in strijd handelt met het gestelde bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). FOLDERVISIE is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade. Opdrachtgever is jegens FOLDERVISIE aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de opschorting.

11.6 FOLDERVISIE is gerechtigd om kennis te nemen van de inhoud van niet gesloten postzendingen, doch uitsluitend om, in geval van onbestelbaarheid, het adres van de opdrachtgever of geadresseerde te kunnen vaststellen dan wel om de verschuldigde vergoeding voor de bezorging te kunnen bepalen.

11.7 Gesloten postzendingen die in het kader van de bezorging als onbestelbaar zijn aan te merken en niet aan de opdrachtgever kunnen worden teruggegeven, zullen alleen worden geopend op last van de kantonrechter, voor zover nodig voor het vaststellen van het adres van opdrachtgever of geadresseerde en/of om van de inhoud van de postzendingen kennis te nemen. FOLDERVISIE zal te allen tijde het in de Grondwet vastgelegde briefgeheim respecteren en dienovereenkomstig handelen.

Artikel 12 – Producteigendom

12.1 De producten blijven tot de opdracht is voltooid eigendom van de opdrachtgever, na voltooiing van de opdracht wordt het eventuele restant van de producten automatisch eigendom van FOLDERVISIE en worden niet geretourneerd aan opdrachtgever

12.2 Indien de opdrachtgever schriftelijk met FOLDERVISIE overeenkomt dat het eventuele resterende producten eigendom blijven van en retour gezonden worden aan de opdrachtgever dan worden de hieruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 13 – Risico en aansprakelijkheid

13.1 FOLDERVISIE is verantwoordelijk voor de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen vanaf het moment dat de zendingen op de afgifte locatie zijn afgeleverd dan wel zijn afgehaald en opdrachtgever een vrachtbrief met specificaties heeft ondertekend, tot het moment dat de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen in het overeengekomen verspreidingsgebied zijn verspreid dan wel geretourneerd aan de opdrachtgever.

13.2 FOLDERVISIE is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade.

13.3 Een postzending en/of ongeadresseerde zending wordt geacht geen waarde te hebben, tenzij opdrachtgever genoegzaam het tegendeel aantoont. In het laatste geval is de aansprakelijkheid van FOLDERVISIE beperkt tot de waarde van de postzending en/of ongeadresseerde zending, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1103 BW, met dien verstande dat FOLDERVISIE niet aansprakelijk is boven een bedrag als vastgesteld op grond van artikel 8:1105 BW.

13.4 FOLDERVISIE besteedt de meeste zorg aan het adviseren en vaststellen van verspreidgebieden. De uiteindelijke beslissing en verantwoording voor de te verspreiden gebieden berust echter bij de opdrachtgever. Op verzoek ontvangt de opdrachtgever een specificatie van de te verspreiden gebieden op plaats en/of vier positioneel postcode niveau.

13.5 FOLDERVISIE spant zich in voor een optimale verspreiding van de materialen van opdrachtgever. FOLDERVISIE verleent geen garanties met betrekking tot de volledige uitvoering van de verspreidingsopdracht en de verspreidingsdichtheid van de materialen.

13.6 FOLDERVISIE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van FOLDERVISIE onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was, alsmede elke omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en zulk een vervoerder evenmin de gevolgen van die omstandigheid heeft kunnen verhinderen.

13.7 FOLDERVISIE zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand als bedoeld in lid 6 van dit artikel op de hoogte stellen.

13.8 Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding, voor zover de schade het gevolg is van één van de volgende omstandigheden:

 • de aard of een gebrek van de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen zelf;
 • onvoldoende verpakking van de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen door een ander dan FOLDERVISIE zelf;
 • fouten en/of gebreken in het aangewezen verspreidingsgebied;
 • het niet tijdig en/of onvolledig aanleveren voor bezorging van de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen;
 • iedere andere oorzaak die aan opdrachtgever kan worden toegerekend.

13.9 Vorderingen jegens FOLDERVISIE kunnen uitsluitend door opdrachtgever worden ingesteld. Indien een ander dan opdrachtgever schade heeft geleden, dan is opdrachtgever bevoegd, in eigen naam of als vertegenwoordiger van de ander, ten behoeve van die ander de vordering in te stellen.

13.10 Een verzoek tot vergoeding van de geleden schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 dagen na de laatste verspreidingsdag van de ongeadresseerde zendingen aan FOLDERVISIE gemeld te worden. Voor postzendingen geldt dat het verzoek tot vergoeding van de geleden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na aanbieding van de postzendingen aan FOLDERVISIE gemeld dient te worden. Opdrachtgever heeft de verplichting om de voor het onderzoek naar de schade noodzakelijke gegevens aan FOLDERVISIE te verstrekken.

13.11 FOLDERVISIE is niet aansprakelijk indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn na constatering van het schadevoorval FOLDERVISIE per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en FOLDERVISIE, doordat opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

13.12 De aansprakelijkheid van FOLDERVISIE blijft in alle gevallen beperkt tot aanvullende bezorging van die plaatsen of gedeelten daarvan waar omissies, werden aangetoond, dan wel, indien zulks niet meer mogelijk is, tot creditering van de in rekening gebrachte verspreidkosten. In geen geval is FOLDERVISIE aansprakelijk voor door de opdrachtgever vermeende of werkelijk geleden schade dan wel omzetderving welke het gevolg zou kunnen zijn van een niet volledige of niet tijdige verspreiding.

13.13 Onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde over de aansprakelijkheid van FOLDERVISIE, is FOLDERVISIE in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waarvan uitsluitend sprake is indien minimaal 40% van de totale drukoplage van minimaal 5000 exemplaren aantoonbaar niet of vertraagd is verspreid en herverspreiding in die plaatsen of gedeelten waar omissies werden aangetoond niet meer mogelijk is, slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding met een maximale omvang van de betaalde verspreidkosten voor hetgeen niet verspreid.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid van opdrachtgever

14.1 Opdrachtgever is jegens FOLDERVISIE aansprakelijk voor schade die als gevolg van een oorzaak welke hem toe te rekenen is, door een door opdrachtgever voor bezorging aangeboden postzending en/of ongeadresseerde zending is toegebracht aan (I) personen in dienst van of anderszins werkzaam voor FOLDERVISIE of (II) zaken welke door FOLDERVISIE of een door FOLDERVISIE ingeschakelde derde worden gebruikt voor de bezorging dan wel (III) andere postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen, waarbij de schade in het laatste geval beperkt is tot het bedrag dat FOLDERVISIE uitkeert aan de belanghebbenden bij die andere postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen.

14.2 Alle aanspraken van opdrachtgever en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij FOLDERVISIE zijn ingediend binnen een maand nadat opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 15 – Weigering, opschorting en ontbinding

15.1 FOLDERVISIE kan de bezorging van de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen weigeren indien blijkt dat:

 • de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen niet voldoen aan de door FOLDERVISIE gestelde eisen aan gewicht, afmeting, inhoud, adressering en verpakking, zoals deze onder meer blijken uit artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
 • de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen niet op het overeengekomen tijdstip worden afgeleverd voor bezorging;
 • bezorging gevaar oplevert voor personen of zaken dan wel FOLDERVISIE aanleiding geeft te vermoeden dat de bezorging gevaar zou kunnen opleveren voor personen of zaken;
 • opdrachtgever niet voldoet aan één of meerdere bepaling(en) uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst;
 • het te verspreiden drukwerk, monster of voorwerp naar inhoud, vorm of doel strijdig blijkt te zijn met enige wettelijke bepaling, de richtlijnen zoals verwoord in de codes van de Stichting Reclame Code, de openbare orde, de goede zeden of de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt, oneerlijke mededinging daaronder begrepen;
 • bezorging in strijd is met enige bepaling uit wet- of regelgeving dan wel sprake is van andere gegronde redenen hetgeen onverlet laat de gehoudenheid van de opdrachtgever tot vergoeding van de kosten, schade en rente ontstaan bij FOLDERVISIE.

15.2 FOLDERVISIE kan de overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, ontbinden indien blijkt dat één of meer van de omstandigheden als genoemd in lid 1 van dit artikel zich voordoen en opdrachtgever het gebrek of de tekortkoming niet heeft hersteld binnen een termijn van 7 dagen na hiertoe schriftelijk door FOLDERVISIE te zijn gesommeerd. Schriftelijke sommatie van FOLDERVISIE is niet nodig indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

15.3 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag of aangifte tot) faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij opdrachtgever binnen redelijke tijd aan FOLDERVISIE mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval FOLDERVISIE zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

 • de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
 • al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever op te schorten; één en ander onverminderd de andere rechten van FOLDERVISIE onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat FOLDERVISIE tot enige schadevergoeding is gehouden.

15.4 Indien FOLDERVISIE de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschort dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, zullen de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen en de eventueel daarbij behorende bescheiden worden geretourneerd aan opdrachtgever dan wel zal opdrachtgever in staat worden gesteld de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen af te halen. De voor de bezorging te betalen vergoeding blijft verschuldigd.

15.5 FOLDERVISIE heeft een recht van retentie op de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen voor hetgeen opdrachtgever aan haar verschuldigd is ter zake van de bezorging van de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen, waaronder de kosten van retournering. Dit retentierecht geldt tevens ingeval opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

15.6 Eén maand nadat FOLDERVISIE haar retentierecht heeft ingeroepen, heeft FOLDERVISIE het recht de materialen van opdrachtgever of restanten voor rekening van opdrachtgever te laten vernietigen.

Artikel 16 – Duurovereenkomsten

In het geval er sprake is van een duurovereenkomst tussen FOLDERVISIE en opdrachtgever, dient opdrachtgever, tenzij als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van FOLDERVISIE, bij beëindiging van de overeenkomstrekening te houden met een redelijke opzegtermijn, waarbij wordt uitgegaan van een periode van één maand per jaar (of een gedeelte van een jaar), met een maximum van tien maanden.

Artikel 17 – Vorm, verpakking, adressering, afmetingen, gewicht en inhoud van postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen

17.1 Ongeadresseerde zendingen welke door opdrachtgever voor de bezorging wordt aangeboden:

 • zijn niet groter dan (L)330 mm x (B)250 mm x (H)8 mm;
 • zijn niet zwaarder dan 100 gram per stuk;
 • zijn geen plastic of papieren tassen;
 • zijn geen zigzag gevouwen producten;
 • zijn geen volledig gestanste vormen;
 • dienen voorzien te zijn van minimaal één in zijn geheel gesloten (rug)zijde om machinaal verwerkt te kunnen worden;
 • moeten van tevoren op geschiktheid worden bepaald indien:

– in folie verpakt;

– afwijkend van een rechthoekige vorm;

– machinaal gevouwen papieren zakken;

– folders die voor- of achterzijde dubbel zijn gevouwen;

– folders (gedeeltelijk) voorzien van één of meerdere perforaties.

17.2 Een postzending (geadresseerd) welke door opdrachtgever voor de bezorging wordt aangeboden:

 • is niet groter dan (L)380 mm x (B)262 mm x (H)30 mm voor drukwerk;
 • is niet groter dan 230 mm x 230 mm x 20 cm voor samples;
 • is voorzien van indicia welke door FOLDERVISIE worden aangereikt;
 • is voorzien van een adressering welke bestaat uit postcode, adres of postbusnummer van geadresseerde alsmede de plaats van bestemming en de benodigde sorteercode van de verspreider;
 • is voorzien van een retouradres aan de voorzijde of op de achterzijde van het poststuk;
 • is voorzien van een envelop of andere verpakking dan wel is voldoende stevig om zonder verpakking te worden vervoerd;
 • is niet zwaarder dan 2,0 kilogram;
 • moet van tevoren op geschiktheid worden bepaald indien sprake is van gestanste vormen.

17.3 FOLDERVISIE heeft het recht om aanduidingen op de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen aan te brengen welke noodzakelijk zijn voor de bezorging.

17.4 De adressering als genoemd onder artikel 16.2 van deze algemene voorwaarden dient duidelijk leesbaar op de postzendingen te zijn aangebracht.

17.5 De inhoud van postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen kan bestaan uit bescheiden en schriftelijke mededelingen, in welke vorm dan ook, dan wel andere zaken welke voor bezorging geschikt zijn en overigens aan de voorwaarden als genoemd in dit artikel voldoen. FOLDERVISIE vervoert geen levende of dode dieren noch stoffen, waarop de Wet Gevaarlijke Stoffen van toepassing is.

Artikel 18 – Pakketzendingen

18.1 Zendingen dienen op een daartoe aangewezen aanbiedingspunt te worden aangeboden.

18.2 Alle zendingen dienen te zijn voorzien van een volledig en correct ingevuld vervoersdocument / gegevensdrager, waaruit de specificaties met betrekking tot het vervoer kunnen worden herleid, zoals afzendadres, adres van de geadresseerde en barcode. Het vermelden van de afzendergegevens is een verplicht onderdeel van het vervoersdocument.

18.3 Een toeslag wordt in rekening gebracht indien zendingen:

 • groter zijn dan 80cmx50cmx35cm;
 • kleiner zijn dan 10cmx10cmx3,5cm;
 • pakketten 20kg of zwaarder zijn;
 • glaswerk bevatten;
 • de aanduiding ‘breekbaar’ en/of ‘voorzichtig behandelen’ dragen;
 • de vorm hebben van een koker of een andere verpakkingsvorm waarbij het vervoersdocument niet horizontaal kan worden verwerkt;
 • het vervoersdocument niet op de grootste zijde hebben;
 • verpakt zijn in hout of metaal;
 • met tape of ander bindmateriaal zijn samengevoegd tot één pakket.

18.4 De afzender staat in voor een zorgvuldige verpakking afgestemd op de aard en inhoud van de zending.

18.5 De afzender of geadresseerde kan zich slechts op een door FOLDERVISIE genoemde of aangeduide termijn van aflevering van een zending beroepen, wanneer deze termijn met betrekking tot die zending uitdrukkelijk is overeengekomen.

18.6 FOLDERVISIE is zowel in geval van beschadigingen en verlies als in geval van vertraging van zendingen binnen Nederland slechts aansprakelijk overeenkomstig de bepalingen van de AVC. Ten aanzien van internationale zendingen geldt het aansprakelijkheidsregime van de CMR.

18.7 FOLDERVISIE behoudt zich het recht voor om aanwijzingen in het kader van de uitvoering van de vervoersdienst weer te geven op de verpakking als gebruikt voor de zending en is geenszins aansprakelijk voor enige schade aan deze verpakking.

18.8 FOLDERVISIE kan een zending, desgevraagd onder opgave van redenen, weigeren, opschorten of staken indien:

 • de afzender niet voldoet aan de voorwaarden die FOLDERVISIE heeft gesteld (ten aanzien van bijvoorbeeld: betaling, plaats van aanbieding, verstrekking of vermelding van gegevens, gebruik van een barcode, verpakking, inhoud, gewicht en afmetingen);
 • het vervoer van de zending gevaar kan opleveren voor personen of zaken; dit geldt in ieder geval voor vervoer van goederen, waarop de nationale- of internationale wet- en regelgeving inzake vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing is;
 • het vervoer bij wet of overheidsvoorschrift is verboden, als FOLDERVISIE aanwijzingen heeft dat het vervoer strijdig kan zijn met de wet of een overheidsvoorschrift;
 • de afzender in verzuim is met de nakoming van de betalingsverplichtingen van een andere zending;
 • FOLDERVISIE een andere gegronde reden tot weigering, opschorting of staking heeft, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlogen of gewapende conflicten, (werk)stakingen etc.

18.9 In geval van weigering of staking van een zending stelt FOLDERVISIE de afzender, voor zover mogelijk, in staat weer in het bezit te komen van de zending. FOLDERVISIE kan aanspraak maken op betaling van de voor het vervoer verschuldigde vergoeding, onverminderd het recht van FOLDERVISIE op vergoeding van (extra) gemaakte kosten.

Artikel 19 – Aanvullende diensten

19.1 Opdrachtgever kan gebruik maken van de door FOLDERVISIE aangeboden haal- en/of brengservice. Opdrachtgever dient dit schriftelijk dan wel elektronisch kenbaar te maken aan FOLDERVISIE. Hier zal dan in de overeenkomst separaat een afspraak over worden gemaakt.

19.2 Indien opdrachtgever gebruik maakt van de haalservice van FOLDERVISIE, zal als ophaallocatie het adres van opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever opgegeven locatie waar de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen afgehaald moeten worden, gelden.

19.3 Indien opdrachtgever gebruik maakt van de brengservice van FOLDERVISIE, zal als afgiftelocatie gelden de plaats waar FOLDERVISIE de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen aflevert, waarbij opdrachtgever zal tekenen voor ontvangst op de vrachtbrief met specificaties. FOLDERVISIE is in dit geval verantwoordelijk voor de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen vanaf het moment dat zij die postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen onder zich houdt tot het moment van afgifte van de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen aan de opdrachtgever.

19.4 Het in opslag staande te verspreiden materiaal bij FOLDERVISIE is door FOLDERVISIE niet verzekerd, en dient voor rekening van de opdrachtgever door deze verzekerd te zijn tegen brand-, water-, explosieschade, en schade door vliegtuigongelukken. Verzuimt de opdrachtgever de door FOLDERVISIE te verspreiden, bij FOLDERVISIE in opslag verblijvende materialen, te verzekeren, dan aanvaardt FOLDERVISIE voor dit risico geen aansprakelijkheid. Desgewenst kunnen de in opslag staande materialen op diens verzoek en ten laste van opdrachtgever verzekerd worden. De Nederlandse Opslagvoorwaarden zijn verder van toepassing wanneer FOLDERVISIE materiaal van opdrachtgever in opslag heeft.

19.5 Op alle print- en drukwerkopdrachten zijn de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie (KVGO, 2002) van toepassing.

Artikel 20 – Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

20.1 Het is FOLDERVISIE toegestaan de in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

20.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan enige derde over te dragen, behoudens voor zover uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden anders voortvloeit dan wel na voorafgaande schriftelijke toestemming van FOLDERVISIE.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Op alle met FOLDERVISIE gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.

21.2 De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 wordt door partijen nadrukkelijk uitgesloten.

21.3 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter van de feitelijke plaats van vestiging van FOLDERVISIE, tenzij FOLDERVISIE de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging van opdrachtgever of dwingend recht anders voorschrijft.

Artikel 22 – Overige bepalingen

22.1 Alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst, met uitzondering van die welke betrekking hebben op de verplichting van opdrachtgever tot betaling aan FOLDERVISIE, verjaren na verloop van een periode van één jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op die van de aanbieding van de postzendingen en/of ongeadresseerde zendingen aan FOLDERVISIE.

22.2 FOLDERVISIE heeft het recht te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen, waarbij opdrachtgever binnen een maand na bekendmaking van de wijziging c.q. aanvulling van deze algemene voorwaarden de overeenkomst kan beëindigen met inachtneming van de in de overeenkomst opgenomen opzegtermijn.

22.3 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Mocht enige bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of zonder rechtskracht zijn, dan zullen FOLDERVISIE en opdrachtgever met elkaar in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een rechtsgeldige regeling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en werking heeft als de nietige of niet-rechtsgeldige bepaling.

22.4 Behoudens indien en voor zover anders voortvloeit uit deze algemene voorwaarden dan wel uit de overeenkomst, is het bepaalde in boek 8 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing op de bezorging door FOLDERVISIE.

22.5 Op het wegtransport van materialen binnen Nederland, ter uitvoering van een opdracht van FOLDERVISIE, zijn de Algemene Vervoerscondities 2002 van toepassing. Bij internationaal wegtransport gelden de CMR-condities.

22.6 In geval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

22.7 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 17 maart 2021.